ข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ​

1

ชื่อเอกสาร : หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน​

Date 18/10/2566​
2

ชื่อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2566​

Date 18/10/2566​
3

ชื่อเอกสาร : แบบฟอร์มการบื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน​

Date 18/10/2566​
4

ชื่อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 (9) พ.ศ. 2561​

Date 18/10/2566​
5

ชื่อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561​

Date 18/10/2566​
6

ชื่อเอกสาร : ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ. 2561​

Date 18/10/2566​
7

ชื่อเอกสาร : แผ่นพับรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง​

Date 10/10/2566​