คลังข้อบัญญัติ จังหวัด อำเภอ อปท หมวดรอง/ปีงบประมาณ
ชื่อเอกสาร ปีพุทธศักราช ไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2564

หมวดย่อย ชื่อเอกสาร
ชื่อเอกสาร ปีพุทธศักราช ไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2565

หมวดย่อย ชื่อเอกสาร
ชื่อเอกสาร ปีพุทธศักราช ไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2563

หมวดย่อย ชื่อเอกสาร
ชื่อเอกสาร แนบไฟล์
Word Excel PDF
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบต.ท้องฟ้า
ชื่อเอกสาร ปีพุทธศักราช ไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย 2562

หมวดย่อย ชื่อเอกสาร
ชื่อเอกสาร ปีพุทธศักราช ไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2562

หมวดย่อย ชื่อเอกสาร
ชื่อเอกสาร ปีพุทธศักราช ไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2562

หมวดย่อย ชื่อเอกสาร
ชื่อเอกสาร แนบไฟล์
Word Excel PDF
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบต.ตากตก
ชื่อเอกสาร ปีพุทธศักราช ไฟล์
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ 2561

หมวดย่อย ชื่อเอกสาร
ชื่อเอกสาร แนบไฟล์
Word Excel PDF
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลแม่จัน

   
หน้าที่
 
1 ถึง 10 จาก 5182